INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2019

Skånes horn av Afrika föreningen inbjuder till årsmöte tisdagen den 30 april 2019 kl 18.30-21:00.  Dag & tid: tisdagen den 30 april 2019 kl 18.30-21:00.  Plats: Kristianstad, Ingelstads gatan 24 Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till kontakt@skanafrika.se, senast den 28 april eftersom vi kommer beställa fika till deltagarna.  Vid frågor ber vi dig att kontakta Shaafici Ali (kontakt@skanafrika.se) Dagordning:  1.     Mötet öppnas  2.     Upprättande och godkännande av röstlängd  3.     Val av mötesordförande  4.     Val av mötessekreterare   5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet  6.     Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat  7.     Fastställande av föredragningslista för mötet  8.     Framläggande av föreningens årsberättelse   9.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse   10.  Beslut om fastställande…

0%

User Rating: 2.65 ( 1 votes)

Skånes horn av Afrika föreningen inbjuder till årsmöte tisdagen den 30 april 2019 kl 18.30-21:00. 

Dag & tid: tisdagen den 30 april 2019 kl 18.30-21:00. 

Plats: Kristianstad, Ingelstads gatan 24

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till kontakt@skanafrika.se, senast den 28 april eftersom vi kommer beställa fika till deltagarna. 

Vid frågor ber vi dig att kontakta Shaafici Ali (kontakt@skanafrika.se)

Dagordning: 

1.     Mötet öppnas 

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd 

3.     Val av mötesordförande 

4.     Val av mötessekreterare  

5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 

6.     Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 

7.     Fastställande av föredragningslista för mötet 

8.     Framläggande av föreningens årsberättelse  

9.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  

10.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

11.  Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 

12.  Av styrelsen väckta frågor 

13.  I stadgeenlig tid inkomna motioner (stadgar tillägg, föreningens policy om drogar och alkohol) 

14.  Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  

15.  Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 

16.  Val av revisorer och suppleant  

17.  Val av valberedning 1–2 ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 

18.  Mötet avslutas  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *